Οινοτουρισμός

Ανακαλύψτε τους δρόμους του κρασιού

Από το Σάββατο 10/07/21 ισχύουν τα παρακάτω μέτρα για την είσοδο πολιτών στα μουσεία της χώρας μας.

Τα άτομα που επισκέπτονται αρχαιολογικό χώρο οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

2. Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) μωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η αρνητική διάγνωση του

εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

3. Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

 

Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Εκδρομή στη Δυτική Μακεδονία
Εκδρομή σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Εκδρομή στην Ήπειρο